Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOOFT & POSTEMA HOLDING B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Van Hooft & Postema Holding B.V., hierna aangeduid als ‘Van Hooft & Postema’ of ‘wij’. Wij handelen ook onder de namen Van Hooft & Postema Assurantie B.V., Van Hooft & Postema Financiële Diensten B.V., Van Hooft & Postema Den Bosch B.V., Knops Assurantiën, VHP Direct en Directsluiten.nl.

Wij zijn gevestigd in 's-Hertogenbosch, aan Het Wielsem 10.

Bij de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 17157943.

Art. 1 Toepassing

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die u van Van Hooft & Postema ontvangt en op alle overeenkomsten waarin is vastgelegd dat wij diensten zullen leveren of een opdracht zullen uitvoeren.
  2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend voor zowel u (de opdrachtgever) als ons (de opdrachtnemer) wanneer die schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. De opdrachtgever kan zowel een rechtspersoon (bv. een bedrijf) als een natuurlijk persoon (bv. een consument) zijn.
  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, is alleen die betreffende bepaling niet van toepassing. Alle overige bepalingen blijven onverkort geldig.
  5. Van Hooft & Postema kan de algemene voorwaarden op enig moment wijzigen. U kunt tegen die wijziging bezwaar maken. Dit kan tot 14 dagen na verstrekking ervan door Van Hooft & Postema. Als u geen bezwaar maakt, wordt u geacht met de wijziging in te stemmen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking 30 dagen na verstrekking ervan.

Art. 2 Opdracht

  1. Een overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard of met de uitvoering ervan zijn begonnen.
  2. Overeenkomsten met Van Hooft & Postema lopen voor onbepaalde tijd. Behalve als in het contract een einddatum staat. Of als uit de opdracht valt af te leiden dat wij maar voor een bepaalde periode diensten leveren of een opdracht uitvoeren.
  3. Alle verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Van Hooft & Postema en dus niet met individuele medewerkers. Wel kunt u als opdrachtgever de wens uitspreken dat werkzaamheden door een bepaalde persoon binnen ons bedrijf worden uitgevoerd.

Art. 3 Vergoeding en betaling

  1. Bij het sluiten van een overeenkomst spreken wij (Van Hooft & Postema én de opdrachtgever) af op welke wijze Van Hooft & Postema voor de werkzaamheden wordt betaald. Onze vergoeding kan bestaan uit:
   - provisie (als onderdeel van de prijs van het financiële product),
   - een uurtarief,
   - een vast bedrag,
   - abonnementsgeld.
  1. Als wij provisie ontvangen uit hoofde van aan u geleverde producten en diensten, dan maken wij die op verzoek  volledig inzichtelijk.
  2. Als u ons rechtstreeks betaalt (uurtarief, vast bedrag of abonnement), dan leggen wij dat eerst vast in een ‘opdracht tot dienstverlening’. Daarin staat welke diensten wij u zullen leveren en welk(e) bedrag(en) u ons daarvoor zult betalen.
  3. Van Hooft & Postema kan overeengekomen tarieven tussentijds wijzigen en/of aanpassen aan inflatie; u wordt daar vooraf over geïnformeerd.
  4. Vergoeding(en) brengen wij per maand, per kwartaal of per jaar in rekening, of na afronding van de werkzaamheden. De bedragen worden eventueel vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden en eventueel verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  5. Betalingen vinden plaats conform de op de factuur vermelde betalingscondities. Betaling is verschuldigd binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  6. Als u als opdrachtgever verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, bent u ons over die bedragen wettelijke rente verschuldigd. Blijft de opdrachtgever – na ingebrekestelling - nalatig om het openstaande bedrag aan ons te voldoen, dan kunnen wij de vordering uit handen geven. In dat geval moet u ook buitengerechtelijke incassokosten betalen. Die kosten stellen wij vast aan de hand van de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
  7. Als u premies voor verzekeringen niet op tijd betaalt, kan de dekking daarvan worden opgeschort. Dit betekent dat een verzekeraar kan weigeren om eventuele schade te vergoeden. Als u premie- en/of rentebetalingen voor een hypotheek niet op tijd betaalt, kan de aanbieder besluiten om de onroerende zaak (bv uw woning of bedrijfspand) te verkopen (bij executie). Van Hooft & Postema is niet aansprakelijk voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige betaling.
  8. Het is niet toegestaan facturen van ons te verrekenen met een door u gestelde tegenvordering (of opschorting van betaling). Dit kan alleen als wij de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud hebben erkend of deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
  9. Met betalingen worden eerst verschuldigde rente en kosten voldaan en daarna de factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
  10. U kunt een overeenkomst met Van Hooft & Postema ontbinden als wíj niet voldoen aan onze verplichtingen, zélfs nadat wij daar duidelijk op zijn gewezen (lees: ingebrekestelling). Aan betalingsverplichtingen die zijn ontstaan vóór het moment van contractontbinding of die betrekking hebben op al geleverde diensten, dient u evengoed te voldoen.

Art. 4 Medewerking opdrachtgever

  1. Onze adviezen en onze dienstverlening gaan over úw geld en over úw toekomst. Dan mag u van ons verwachten dat wij ons werk goed doen. Maar wij verwachten ook een paar dingen van u. Zoals:
   - verstrekken van juiste gegevens,
   - controleren van ontvangen stukken,
   - tijdig doorgeven van relevante wijzigingen. Wijzigingen kunnen er in uw persoonlijke omstandigheden zijn, zoals de gezinssituatie, woning of inkomen, etc. Maar ook in uw bedrijf, zoals de aard van de bedrijfsactiviteiten, personeel, gebouwen, voorraad, machines, etc.
  2. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist, tijdig en volledig doorgeven van de noodzakelijke en/of door ons gevraagde informatie. Doet u dit niet (juist, volledig of tijdig), dan kunnen wij niet of onvoldoende aan onze zorgplicht voldoen. U loopt in dat geval risico’s, zoals: - de afgesloten financiële producten zijn niet (meer) toereikend,
   - een krediet kan (met onmiddellijke ingang) worden beëindigd,
   - schade wordt niet of niet geheel vergoed.
   Wij zijn niet aansprakelijk voor financiële gevolgen die de opdrachtgever of derden ondervinden van het niet juist, tijdig en/of volledig doorgeven van noodzakelijke en/of door ons gevraagde informatie.
  3. Als wij voor het verzamelen van noodzakelijke informatie extra kosten moeten maken, dan brengen wij die kosten in rekening. Als wij niet tijdig over gevraagde gegevens kunnen beschikken, mogen wij uitvoering van de overeenkomst uitstellen of weigeren.

Art. 5 Aansprakelijkheid

  1. Adviseren en het behartigen van uw belangen is mensenwerk. Wij kunnen dus ook een fout maken. Wij hebben daarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten. Op verzoek geven wij u gedetailleerde informatie over (de dekking van) onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  2. Onze aansprakelijkheid is, net als die van onze bestuurders en werknemers, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief ons eigen risico.
  3. Wanneer de aansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en dergelijke) is uitgesloten. De aansprakelijkheid is in zo’n geval beperkt tot de hoogte van de vergoeding die wij voor die specifieke opdracht in rekening brengen.
  4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor fouten die zijn toe te schrijven aan door ons ingeschakelde derden of aan het niet deugdelijk functioneren van door ons gebruikte computerapparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken.
  5. Aanspraken vervallen als zij niet zijn schriftelijk en gemotiveerd bij ons zijn ingediend binnen één jaar nadat u de tekortkoming hebt geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren.

Art. 6 Persoonsgegevens

  1. Om uw belangen goed te kunnen behartigen, moeten wij om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Wij leggen persoonsgegevens van onze opdrachtgevers vast in een ‘cliëntenadministratie’. Deze administratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1068760.
  2. Persoonsgegevens zal Van Hooft & Postema niet gebruiken of verstrekken aan derden voor andere doeleinden dan de te leveren dienst(en) of uit te voeren opdracht(en). Behalve als wij op grond van de wet of de openbare orde verplicht zijn gegevens te verstrekken aan een daartoe aangewezen instantie.

Art. 7 Klachten en toepasselijk recht

  1. Bent u niet tevreden over ons handelen? Laat ons dit zo snel mogelijk weten, dan trachten wij uw onvrede weg te nemen.
  2. Vindt u onze interne klachtafhandeling onvoldoende, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), voor een onafhankelijk oordeel en bemiddeling. Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.000187.
  3. Het indienen van een klacht schort eventuele betalingsverplichtingen niet op.
  4. Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Op alle door Van Hooft & Postema uitgebrachte aanbiedingen en offertes en de door haar aanvaarde opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
Download hier de Algemene Voorwaarden
Geen Acrobat Reader? U kunt het programma gratis downloaden door op onderstaand logo te klikken.

De meest recente versie van Adobe Reader downloaden


Bezoekadres
Knops AssurantiŽn
Het Wielsem 10
5231 BW 's-Hertogenbosch


Postadres
Knops AssurantiŽn
Postbus 2317
5202 CH ís-Hertogenbosch


Contact
T: 073 - 646 1830
E: info@knopsassurantien.nl
Contact-formulier
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als AddThis, YouTube of Facebook kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.
Meer informatie

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top